Have a question?
Message sent Close

Παρακαλούμε να διαβάσετε την παρούσα που αφορά ειδικά στην επεξεργασία δεδομένων κατά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ») και την ελληνική νομοθεσία.

 

Χρήσιμοι ορισμοί

Για την καλύτερη κατανόηση της παρούσας ενημέρωσης, χρησιμοποιούνται οι κατωτέρω όροι που έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:

            «Σύγχρονη Εκπαίδευση»: Η ταυτόχρονη διδασκαλία στους μαθητές του σχολείου που έχουν φυσική παρουσία στην αίθουσα καθώς και σε αυτούς που συμμετέχουν εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19.

            «Πλατφόρμα»: Το ψηφιακό σύστημα παροχής της Σύγχρονης Εκπαίδευσης που λειτουργεί βάσει της Εφαρμογής.

 

Περιγραφή

Η Πλατφόρμα λειτουργεί παράλληλα με τη φυσική αίθουσα του σχολείου, με τη βασική διαφορά ότι εδώ δεν φαίνεται καθόλου εικόνα των μαθητών, αλλά ακούγεται μόνο η φωνή τους, όταν οι ίδιοι επιλέγουν να μιλήσουν ή όταν τους δίνει το λόγο ο εκπαιδευτικός. Όπως ορίζεται στη νομοθεσία και στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, η Πλατφόρμα παρέχει δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης του μαθήματος που γίνεται στο σχολείο, από τους μαθητές που δεν δύνανται να το παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία. Οι εκπαιδευτικός δύναται κατά την κρίση του να διακόπτει τη μετάδοση ήχου (σίγαση) από τους μαθητές που παρακολουθούν εξ αποστάσεως, να τους αποβάλλει από την Σύγχρονη Εκπαίδευση και να τους επιτρέπει εκ νέου να συμμετάσχουν σε αυτήν, κατόπιν αιτήματός τους.

Κατά τη ζωντανή μετάδοση του μαθήματος, η κάμερα εστιάζει  μόνο στον εκπαιδευτικό ή/και στον πίνακα της αίθουσας διδασκαλίας. Δεν καταγράφεται ούτε αποθηκεύεται ήχος ή/και εικόνα του μαθήματος και δεν γίνεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του, πέραν της ζωντανής μετάδοσης ήχου και εικόνας σε πραγματικό χρόνο με αποκλειστικούς αποδέκτες τους μαθητές.

Η ζωντανή μετάδοση του μαθήματος αφορά μόνο στο μέρος της διδακτικής ώρας που αφιερώνεται στην παράδοση

 

Προσωπικά δεδομένα και διάρκεια επεξεργασίας

α) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών, που υποβάλλονται σε επεξεργασία ειδικά για τη Σύγχρονη Εκπαίδευση, είναι το ονοματεπώνυμο και το όνομα χρήστη (username), το Τμήμα και το μάθημα που παρακολουθεί, καθώς και μία εικονική διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το πρώτο μέρος της οποίας υποδηλώνει την ταυτότητα του μαθητή και το δεύτερο υποδηλώνει την ταυτότητα του server. Η ως άνω εικονική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα διαγραφεί από την εταιρεία που παρέχει την εφαρμογή αυτομάτως με τη λήξη λειτουργίας της Πλατφόρμας.

β) Αντίστοιχα για να μπει ο εκπαιδευτικός στην Πλατφόρμα, χρειάζεται να αποσταλούν στην εταιρεία που παρέχει την Εφαρμογή το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας, των οποίων η τελευταία θα κάνει χρήση αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και εν συνεχεία θα διαγράψει.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν μεταδίδεται ποτέ η εικόνα των μαθητών, που βρίσκονται με φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά μπορεί να ακουστεί αποκλειστικά και μόνο η φωνή τους, εφόσον το επιτρέψει ο εκπαιδευτικός κατά την κρίση του.

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που ενδεχομένως δημιουργούνται στο πλαίσιο της Σύγχρονης Εκπαίδευσης (ημερομηνία και διάρκεια μετάδοσης των μαθημάτων, αριθμός μαθητών κλπ.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

 

Σκοπός επεξεργασίας

Ο σκοπός της επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η παροχή προς τους μαθητές εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι η πανδημία του COVID-19.

 

Αποδέκτες και ασφάλεια των δεδομένων

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή το username) διαβιβάζεται στην εταιρεία που διαχειρίζεται την Πλατφόρμα η οποία υποχρεούται να την διασφαλίζει καθώς και εν γένει να μεριμνά για την ορθή και ασφαλή χρήση της Εφαρμογής, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην «πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων» της εν λόγω εταιρείας

Τα προσωπικά δεδομένα είναι επίσης διαθέσιμα στα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού μας, μόνο στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων τους. Παραδείγματος χάριν, οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση μόνο στα στοιχεία που αφορούν στα δικά τους μαθήματα και στα παιδιά του τμήματός τους, ενώ οι τεχνικοί μας έχουν εν δυνάμει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, εφόσον απαιτείται για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων.

 

Το νομικό πλαίσιο και η βάση επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εν γένει, διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται άμεσα στη χώρα μας (“Γενικός Κανονισμός”) και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η λειτουργία της Πλατφόρμας και η παροχή της Σύγχρονης Εκπαίδευσης έχει ως νομική βάση (α) το γεγονός ότι είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσής μας να παρέχουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες (άρθρο 6 § 1 (β) του Γενικού Κανονισμού), (β) την υποχρέωσή μας να συμμορφωνόμαστε με την νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και/ή άλλων αρμόδιων Αρχών (άρθρο 6 § 1 (γ) του Γενικού Κανονισμού και συγκεκριμένα άρθρο 63 ν. 4686/2020 και ΥΑ 57233/Υ1/15.5.2020, ΦΕΚ Β’1859/15.5.2020).

 

Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με το σχολείο [επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο] για να πληροφορηθείτε αν  επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας και σε καταφατική περίπτωση να ζητήσετε τη διόρθωση, την αλλαγή ή τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και όπως αναγράφεται αναλυτικά στη σχετική ενότητα της γενικής “Ενημέρωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων” του σχολείου. 

 

Αναθεωρήσεις

Πριν από κάθε ενδεχόμενη αλλαγή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, θα τροποποιήσουμε αντίστοιχα την παρούσα Ενημέρωση, θα την αναρτήσουμε στον Ιστότοπό μας και θα σας στείλουμε το σχετικό σύνδεσμο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά και να μπορείτε να ασκείτε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας.